AKTUALNOŚCI

INFORMACJE O PROJEKCIE
O co chodzi?
Kto może wziąć udział?
Co nas czeka?
Jak się zapisać?

GALERIA

DO POBRANIA

KONTAKT

LINKI

O co chodzi?

 1. Projekt „Przedmioty kluczowe są odlotowe!”, współfinansowany jest przez Unię Europejską
  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych).

 1. Projekt realizowany jest przez Gminę Miejską Człuchów w okresie od 07.09.2009 r. do 30.09.2010 r. Biuro Projektu znajduje się w pokoju nr 6 w Urzędzie Miejskim w Człuchowie przy al. Wojska Polskiego 1.

 1. Celem projektu „Przedmioty kluczowe są odlotowe!” jest stworzenie możliwości równego dostępu uczniów do edukacji poza godzinami lekcyjnymi poprzez opracowanie i wdrożenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i kół zainteresowań z przedmiotów kluczowych (tj. nauk matematyczno-przyrodniczych), odpowiednio dostosowanych do rodzaju i poziomu nauczania, zgodnie z zapotrzebowaniem uczniów oraz możliwościami szkoły. Celami szczegółowymi są:

  - rozwijanie umiejętności, zdolności i zainteresowań uczniów naukami ścisłymi,

  - wyrównywanie braków w wiedzy i umiejętnościach matematycznych uczniów klas IV-VI
  w Szkole Podstawowej i klas I-III w Gimnazjum,

  - pokonanie barier osobowościowych i psychologicznych w uczeniu się matematyki, przyrody, fizyki, chemii, geografii i biologii,

  - przekonanie uczniów do korzystania z zasad matematycznych w życiu codziennym, stosowania reguł fizycznych, chemicznych, a także wiedzy z zakresu biologii i geografii.

 1. Udział w Projekcie jest bezpłatny, koszty jego organizacji pokrywane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 1. Projekt będzie realizowany na terenie prowadzonych przez Gminę Miejską Człuchów szkół: Szkoły Podstawowej nr 1 im. Przyjaciół Ziemi w Człuchowie oraz w Gimnazjum nr 1
  im. Kazimierza Jagiellończyka w Człuchowie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego